دریاچه یخی جوکولسارلون در ایسلند

برف برخی از نواحی شمالی عمان را سفیدپوش کرد

تولید برق به وسیله پنل های خورشیدی در بیابان های کالیفرنیا