فقط به صداهای آرام بخش در زندگی گوش کن

برای حال خوبت به دل طبیعت برو

مانند این گل ها عاشق باش

از خوبی کردن دست نکش حتی اگر قدر ندانند

یک عدد زندگی