صحبت های مرحوم علی انصاریان راجع به زندگی

برشی عاشقانه از سریال پوست شیر