یک اشتباه کوچک باعث شد ترفند شعبده به درستی اجرا نشود

پرواز سوخو 24 اوکراینی بر فراز آسمان اوکراین

مسافر غیر منتظره