قاچاق مواد مخدر از افغانستان به پاکستان با منجیق

نجات زن جوان در حال غرق شدن در خودرو / سقوط در رودخانه