بدون شرح...

بچه با تمساح شنا می کند و یک مار کنار او خوابیده است