از خرس قهوه ای در جستجوی ماهی سالمون تا لاک پشت خاردار

خرس قهوه ای نوجوان که تازگی از خواب زمستانی بیدار شده در جستجوی ماهی سالمون

لاک پشت خاردار کوهستانی