از انفجار کارخانه ای در چین تا تصادف موتورسوار

انفجار در کارخانه ای در ژونگ تانگ چین

پر کردن شکاف با انداختن چندین کامیون در یک سد در شهر شوژو، استان هونان چین!

مردی برای نجات پسر از غرق شدن به رودخانه پرشتاب می پرد

تصادف موتورسوار و خودروسواری