لاک پشت ها می توانند بیش از 8000 کیلومتر در سال مهاجرت کنند.

شکار موش توسط سمور