آبگیر زیبای قارقچال در روستای بالاده‌کیاسر که پای قله زیبای شاهدژ کیاسر قرار‌دارد

روزتون بخیر