آتش گرفتن تابلو در وسط خیابان

ویدیویی زیبا از بارش شدید تگرگ