جاسازتریاک در خودرو سمند

به گزارش خبرنگار رکنا از قزوین،سردار "علی ابراهیمی" با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام خبری از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان" مرکزی" مبنی بر اینکه فردی  قاچاقچی با یک دستگاه خودرو سمند قصد جابجایی مقدار قابل توجهی مواد مخدر سنتی از نوع تریاک به استان های شمالی را دارد، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند خودرو فرد مورد نظر را شناسایی کنند، افزود: با تلاش مستمر و بی وقفه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری خوب عوامل انتظامی شهرستان تاکستان متهم در یکی از  محورهای فرعی تاکستان متوقف و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از خودروی متهم ۲۵ کیلوگرم تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد
کشف ۲ کیلو تریاک در منزل یک قاچاقچی 

با تلاش ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر شهرستان البرز ۲کیلو ﺗﺮﯾﺎک ازمنزل یک قاچاقچی در بیدستان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .

سرهنگ "بهرام منصوری" فرمانده انتظامی شهرستان "البرز" با اعلام این خبر گفت: در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖشهر بیدستان، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر این ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

وی افزود: ﻣﺎﻣﻮران ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه متهم اﻋﺰام و در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ این قاچاقچی سابقه دار را که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻨﺘﻘﻞ کردند.

ﺳﺮﻫﻨﮓ منصوری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:در بازرسی از منزل متهم ۲کیلو گرم ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻬمان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ۱۱۰ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.

* توقیف سواری ۴۰۵ با ۵۵۰ ثوب البسه قاچاق 

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از توقیف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و کشف ۵۵۰ ثوب البسه قاچاق در آزاد راه"قزوین-زنجان" خبر داد. 

سرهنگ" کوروش عزیزی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان، حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه "قزوین-زنجان" به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

 وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن توسط ماموران، ۵۵۰ ثوب انواع البسه خارجی که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، یادآور شد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف نهاده های دامی قاچاق در تاکستان ، جاسازی تریاک در خودرو سمند ، کشف ۲ کیلوگرم تریاک در منزل یک قاچاقچی و توقیف خودرو سواری ۴۰۵ با ۵۵۰ ثوب البسه قاچاق از جمله اخبار کوتاه انتظامی روز پنجشنبه استان قزوین بود.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف ۴ هزار و ۶۴۰ کیلو گرم، نهاده های دامی قاچاق و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ"کوروش عزیزی" با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو باری خاور، که حامل تعداد زیادی گونی بارگیری شده با محتوای نامعلوم بود مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، ۱۰۵ گونی نهاده های دامی قاچاق به وزن ۴ هزار ۶۴۰ کیلو که فاقد هرگونه مجوز حمل از سازمان جهاد کشاورزی بود را کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه، ۳۴۸ میلیون ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد

 

آیا این خبر مفید بود؟