شناسایی ۵۸ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش رکنا در هرمزگان، هاجر عبدی، افزود: دستگاه‌های کشف شده در منازل مسکونی بوده که صاحبان آنها از برق خانگی برای فعالیت این دستگاه‌ها استفاده می کردند.

 

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۳۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده که با جمع آوری آنها حدود ۷۰۰ کیلووات از بار شبکه برق کاهش یافته است. در سال جاری استفاده از برق خانگی و کشاورزی برای استخراج رمز ارز خسارت ۴۴ میلیارد ریالی به شبکه برق رسانی تحمیل کرده است.

 عبدی مجموع دستگاه‌های غیرمجاز شناسایی شده از سال گذشته تاکنون را ۶۱۲ دستگاه دانست و عنوان کرد: بار مصرفی این دستگاه‌ها یک‌هزارو ۳۰۰ کیلووات بوده که به شبکه بازگشته است.

وی بیان کرد: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ کند، ﺑه ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳی ﻣﻌﺮﻓی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭی، تفاوت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍی ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺧﺬ ﻣی ﺷﻮﺩ.

 عبدی، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍی مانند ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﮕی، ﺗﺠﺎﺭی، ﺻﻨﻌﺘی و ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧی است ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮژی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به تبعات منفی استفاده از دستگاه‌های رمز ارز از برق غیرمجاز اضافه کرد: ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕی، ﺻﻨﻌﺘی، ﺗﺠﺎی ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻣی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜی ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی فنی ﺑﺮﻕ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺷی‌ﻫﺎی ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣی ﺩﻫﺪ.

انتهای پیام/حیدری

 

آیا این خبر مفید بود؟