زمانبندی اعمال خاموشی برق همدان

 

برنامه زمانبندی اعمال خاموشی مدیریت اضطراری بار خردادماه 1400 در جدول ذیل اعلام میگردد : 

زمانبندی اعمال خاموشی 6گروهه1 (1)

آیا این خبر مفید بود؟