«کارگران کی واکسیناسیون میشوند!؟

 به گزارش رکنا، علی صحرانورد نوردافزود:کارگران دراین شرایط بغرنج اقتصادی وکرونای جزتولید وافزایش بهره وری به چیز دیگری فکر نمیکنند اما بر مسوولین وزارت بهداشت ودرمان و تعاون کار رفاه اجتماعی فرض است واکسیناسیون سربازان تولید وخودکفایی را در الویت قرار دهند ! علی صحرانورد در بخش دیگری از این گفتگو بر بهداشت وایمنی کار کارگران در این شرایط کرونایی تاکید کردوگفت : براساس قانون کار، رعایت بهداشت و ایمنی کار، ابتدا برعهده دولت و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و سپس برعهده کارفرمایان است. ودر این خصوص ماده ۸۵ قانون کار، وظایف کارفرمایان در قبالِ «صیانت از نیروی کار» را مشخص کرده و این وظایف را به تمام کارگاه‌ها حتی کارگاههای کوچک و خانگی تسری داده است؛ و«برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، دولتی خصولتی تعاونگران وحتی کارگران صنوف و کارآموزان الزامی است.این مقام مسوول کارگری آذربایجانغربی در بخش دیگری از این مصاحبه به اعتراضات صنفی کارگران اشاره کرد وگفت : اعتراض واعتصاب های حرفه ای که حق مسلم کارگران است واین موضوع در قانون کار وقانون اساسی به صراحت آمده است و انتظار داریم مسوولین دستگاههای نظارتی وامنیتی حتی قضایی براین قانون احترام بگذارنند واجازه ندهند به اعتراضات صنفی کارگری نگاه امنیتی شود

 ارومیه/نسرین کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟