آغازرسمی توزیع بذربرنج گواهی شده‌

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، توزیع بذور گواهی‌شده‌ی برنج‌که‌زیرنظرسازمان‌جهادکشاورزی استان گیلان ، مرکز‌تحقیقات‌بذرونهال وموسسه‌تحقیقات‌‌برنج‌وباهمت‌اتحادیه‌تعاونی‌روستایی‌استان‌درکنارسایربخشهاتولیدوبوجاری‌شد،باحضورمسئولین‌بخش‌کشاورزی استان ‌به‌ تعدادی ‌ازکشاورزان‌‌داوطلب‌ارائه‌شد.آقای مهندس الماسی، رییس‌سازمان‌جهادکشاورزی‌استان‌ گیلان ضمن‌تقدیراز‌کلیه‌ی‌‌عوامل‌دست‌اندرکارتولیدبذرگواهی‌شده‌ی ارقام برنج،درمصاحبه باسیمای مرکزگیلان،تولید بذر‌‌نشا را ،عامل‌مهمی‌در‌افزایش راندمان تولیدبرنج‌استان‌اعلام کرد.آقای مهندس جعفرپورمدیرتعاون روستایی استان نیزدرجریان گفتگوباخبرنگارسیمااز کشاورزان‌خواست. بطور‌تدریجی جهت دریافت بذورگواهی شده‌ی برنج به شرکتهای تعاونی‌روستایی‌مراجعه‌کنند.گفتنی است اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان امسال در کنار‌سایربخشها از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، حدود ۱۱۰۰ تن بذورگواهی شده تولیدکرده که پس از فرآیند بوجاری ولیبل گذاری، توزیع آن به کشاورزان متقاضی کشت این نوع بذر  آغازگردیده است.رشت /مرجان گودرزی. 

 

آیا این خبر مفید بود؟