چهره ها کدخبر: 159887 ارسال پرینت 6

رکنا: رضا کیانیان با انتشار این عکس از نبود آب در کشور گله کرد و نوشت:

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ، #ﭘﺪﺭ_ﮐﻮﯾﺮ_ﺷﻨﺎﺳﯽ_ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ فریاد مى زند : «ﭼﺮﺍ ﻧمى فهمید! ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ !ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ مى کنند و من دیگر نمى روم!ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ همایش ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ #ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎن ها ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ ! ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ #ﺑﺤﺮﺍﻥ_ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ #ﻣﯿﺪﺍﻥ_واقعى_جنگ ﺩﺭ #ﺣﻮﺯﻩ_آب است.
در گذشته ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ #ﺳﻪ_ﻫﺰﺍﺭ_ﺳﺎﻝ
ﺑﺎ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻢ‌ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ به وسیله ى #قنات هاى ایران کنار بیایند.»
ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﮔﻔﺖ: «ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ! ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ " ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ " ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺭﺥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎن ها ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ.»
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﯾﻦ همان ﺧﻄﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ #ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ #ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ!
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ خود وارد شده!
( بخصوص ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎن هاى ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ) .
اگر ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ به کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ، به گفته #ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!مانند ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ!
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ طبیعى ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ است. در حالى که ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ . کشاورزان ایران بى رویه چاه عمیق زدند و مى زنند و باعث خشک شدن منابع زیرزمینى آب شدند!
صنایع ایران مانند اژدها آب را بى رویه و بى برنامه مى بلعند! و با پسماندهایشان ، رودخانه ها و دریاچه ها را آلوده مى کنند.
بساز بفروش ها با آب آشامیدنى و تصفیه شده شهرى برج مى سازند!
٢٥درصد آب آشامیدنى در شهرها توسط لوله هاى پوسیده هر لحظه به هدر مى رود!
ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ دو برابر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، آب مصرف مى کنند!
ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، مى توانیم از ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ کنیم!
#تدوین و #تصویب و اجراى قاطع برنامه جامع و فراگیر آب یک ضرورت آنى ست!
. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.ارسال نظر