پرونده کدخبر: 72789 ارسال پرینت 4

رکنا: خواستگار سمج که تاب شکست را نداشت در شرق تهران به دختر مورد علاقه اش اسید پاشی کرد.

ساعت11 شب دهمین روز فروردین ماه امسال خانواده ای در تماس با پلیس از ماجرای اسید پاشی پسر جوانی در شرق پایتخت پرده برداشتند و ماموران خیلی زود با حضور در صحنه اسید پاشی تحقیقات خود را آغاز کردند.
دختر جوان که در این ماجرا هدف اسید پاشی خواستگار سمجش قرار گرفته بود به ماموران گفت: کامران 26 ساله است او یکی از آشنایان خانوادگی مان بوده وچندی پیش به خواستگاری ام آمد که من در کمال احترام جواب منفی به این خواستگاری رادادم اما کامران اصرار به ازدواج داشت.
وی افزود: ساعت 5/10 شب بود که زنگ خانه به صدا در آمد و کامران خواست تا برای آخرین بار با من صحبت کند که من نیز پذیرفتم و به جلوی در خانه رفتم.
وقتی در را باز کردم کامران را روی موتور دیدم که ناگهان ظرفی را که در دست داشت به سمتم پرت کرد و من در این لحظه خودم را به عقب کشیدم که مایع داخل ظرف روی در و لباسم ریخت و از ترس جیغ کشیدم و روی زمین افتادم.
وی ادامه داد: زمانیکه خواستم از روی زمین بلند شوم دستگیره در را گرفتم که همان لحظه در دستانم احساس سوختگی کردم و تازه متوجه اسیدپاشی خواستگارم شدم.
بنا به این گزارش، در حالیکه دختر جوان آسیب کمی دیده است بازپرس سیفی از شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا تیمی از ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران برای ردیابی خواستگار اسید پاش وارد عمل شوند.ارسال نظر