رکـنا : 1- آیا مرد می‌تواند تمام مهریه را بدهد ولی طلاق ندهد؟ در این صورت زن برای طلاق چه باید بکند؟ 2- اگر مردی مال برای پرداخت 110 سکه را داشته باشد، آیا مابقی مهر ماهانه از حقوق او کسر شود یا می‌تواند اصلا مابقی را پرداخت نکند و بگوید من استطاعت ندارم؟ 3- اگر مردی بعد از زمان اجرای حکم نفقه همسر خویش را طلاق ندهد، زن برای گرفتن مابقی نفقه چه باید کند؟ آیا باید دوباره دادخواست نفقه دهد؟ 4- آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضا کند تا مرد تمام حق‌الوکاله وکیل زن را برای مهریه، طلاق و نفقه بپردازد؟

1- زن در صورت احراز عسر و حرج یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح می‌تواند طلاق بگیرد. 2- مابقی مهریه اگر احراز شد، برای دادگاه که معسر است قسط‌بندی می‌شود. 3- زوجه در زمان زوجیت نسبت به زوج استحقاق نفقه دارد، مگر اینکه نشوز وی ثابت شود که در این صورت نفقه ساقط می‌شود. 4- زوجه می‌تواند همه خسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل پرونده‌های مطروحه که زوج محکوم به آنها شده است را از زوج از طریق دادگاه مطالبه کند.ارسال نظر