رکـنا : روش دفاع در پرونده تمکین از طرف زوج چگونه است؟

زوج به استناد ماده 1114 قانون مدنی پس از فراهم کردن مقدمات زندگی مشترک از جمله منزل مناسب و اثاث‌البیت زوجه را دعوت به منزل مشترک کند.ارسال نظر