رکـنا : آیا اگر دادگاه حکم به تمکین بدهد و زن تمکین نکند و مهریه خود را به صورت قسطی دریافت کند، می‌تواند خود را از دید شوهر تا آخر عمر محروم کند؟ آیا شوهر می‌تواند از طریق دادگاه حکم به ملاقات در زمان مشخصی بگیرد؟

با توجه به اینکه زن در منزل پدرش زندگی می‌کند، آیا شوهر می‌تواند طی اظهارنامه به زن اخطار دهد از شهرستان محل اقامت خود خارج نشود یا سر کار و دانشگاه نرود؟ با توجه به اینکه کل مهریه خود را نگرفته و به صورت قسطی می‌گیرد، مرد می‌تواند حتی در صورت تمکین زن حکم ازدواج مجدد را بگیرد؟

1- زوجه می‌تواند تمکین نکند و زوج نمی‌تواند او را اجبار به تمکین کند. 2- از طریق دادگاه امکان چنین حکمی وجود ندارد. 3- شوهر نمی‌تواند اجبار به عدم خروج زوجه از شهر اقامت و محل زندگی خود کند هر چند ارسال اظهار‌نامه برای او ممنوعیت قانونی ندارد. 4- اگر در ضمن عقد نکاح شرط ضمن عقد کرده باشد که مرد باید در صورت ازدواج مجدد از همسر خود اجازه بگیرد در این صورت بدون اجازه همسر شما نمی‌توانید ازدواج مجدد کنید.ارسال نظر