رکـنا : در صورتی که طرف دعوی صغیر باشد و مادر صغیر و هیچ‌یک از افراد فامیل صغیر از دادستان درخواست صدور قیم‌نامه نکنند تکلیف چیست؟ آیا ذی‌نفع می‌تواند درخواست صدور قیم‌نامه کند یا دادستان را طرف دعوی قرار می‌دهد؟

با توجه به مقررات مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و ماده 55 قانون امور حسبی شخص ذی‌نفع رأسا نمی‌تواند برای صغیر تقاضای تعیین قیم کند، ولی در اجرای مقررات ماده 1222 اصلاحی مصوب 14/1/70 از قانون مدنی می‌تواند مراتب را به اطلاع دادستان محل برساند تا از دادگاه خانواده تقاضای نصب قیم کند.ارسال نظر