رکـنا : به دلیل کوچ به شهر خودم دو تا از برادران ‌همسرم مخالفت شدید خودشان را اعلام می‌کنند. من چه اقداماتی را در رابطه با روند سهولت کار انجام دهم و به کجا مراجعه کنم؟ اگر حق با من باشد، چگونه آنها را محکوم کنم؟

طرف اصلی شما همسرتان است و او در منزلی که شما تهیه می‌کنید تکلیف سکونت دارد، مگر شرط و توافق خلاف آن را کرده باشید. صرف اعلام مخالفت برادران وی مسؤولیت قانونی برای آنان ایجاد نمی‌کند، شما می‌توانید دعوی تمکین علیه همسرتان مطرح کنید.ارسال نظر