رکـنا : پرونده مربوط به تصادف سال 57 است؛ پدر‌بزرگ من سال 57 تصادف می‌کند و در تهران فوت می‌شود. ایشان عابر پیاده بوده‌اند.

عمه بزرگم وکالت می‌گیرد از بقیه اعضای خانواده که دنبال کارهای مربوط به دادگاه باشد، بعد از آن اطلاع نداریم پرونده به کجا رسیده است. عمه من گفته‌اند پدربزرگم مقصر بوده است. چگونه می‌توان این پرونده را بررسی کرد؟ شماره پرونده نداریم.

اولا با توجه به سال وقوع تصادف بدون شماره پرونده دسترسی به آن متعسر بوده، ثانیا حتی با فرض اینکه شماره پرونده هم به دست بیاورید، احتمال اینکه پرونده موجود نباشد، هست.ارسال نظر