رکـنا : یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت به نام مادرم خریداری کرده‌ام و همه هزینه‌های ساخت را نیز تقبل و بیش از 90 درصد آن را پرداخته‌ام. ایشان نیز با وجود کهولت سن در صحت و سلامت هستند.

حال با توجه به اینکه تا صدور سند زمان باقی‌ است، چگونه می‌توان در صورت بروز رخدادی ناگوار این واحد آپارتمان به عنوان ماترک منظور نشود.

مادرتان می‌تواند اقرار‌نامه‌ای تنظیم و امضا کند که آپارتمان متعلق به شماست و متعهد است چنانچه در حال حیات وی سند آماده شد به نام شما سند تنظیم کند و بعد از وی ورثه ملزم هستند که تعهد مورث خود را به جا بیاورند و بهتر است نزدیکان این اقرار‌نامه را امضا کنند.ارسال نظر