رکـنا : پدر من به دلیل مشکل خانوادگی با من تمام مدارک مرا با خود به انگلیس برده و قصد بازگشت به ایران را ندارد و تحویل نمی‌دهد. اکنون من به مدارکم نیاز مبرم دارم، ولی دادگاه جواب مرا نمی‌دهد و می‌گوید حداقل باید یک مدرک شناسایی داشته باشی تا به شکایتت رسیدگی کنیم. تکلیف من چیست؟

اگر دادگاه در پی احراز هویت شماست و شما کارت و مدرک شناسایی ندارید، می‌تواند عکس شما را در پرونده الصاق و شکایت را منتسب به صاحب عکس کند.ارسال نظر