رکـنا : 3 سال پیش مبلغ قابل توجهی به حساب شخصی واریز کردم. قرار بود بخشی از مورد معامله به نام من سند بخورد و بخش دیگر به نام همسرم، اما فروشنده چون نسبت فامیلی با همسرم داشتند،

کل مورد معامله را به نام همسرم وکالت زد و سهم من پایمال شد. قابل ذکر است قراردادی در این خصوص نوشته نشده. 1- چگونه می‌شود پلاک ثبتی مورد معامله را استعلام گرفت. 2- آیا ارائه کل رسیدهای پرداختی بانکی که مقارن انجام معامله به نام فروشنده از سوی من واریز شده و اظهارات شاهدان مبنی بر خلف وعده فروشنده اثر حقوقی دارد؟ 3- روند دادرسی و هزینه آن را توضیح دهید.

شما می‌توانید دادخواست به طرفیت فروشنده و همسر خود به خواسته ابطال معامله نسبت به سهمی که مورد ادعای شماست و تنظیم سند رسمی انتقال ملک نسبت به همین میزان به دادگاه عمومی تقدیم کرده و مدارک خود را اعم از وجوه پرداخت شده و استشهادیه را تقدیم مرجع قضایی کنید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. تمبر هزینه دادرسی هم بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود.ارسال نظر