رکـنا : یک قطعه زمین مشاع داشتم یک سهم را خریدم و سهم دیگر را جدا کردم. قسمتی از این ملک در مسیر طرح آتی خیابان بود.

کمیسیون ماده 5 رأی به جدا‌سازی با کاربری تجاری داد، ولی شهرداری به اداره ثبت نوشت که تجاری مشروط است که مالک باید هنگام ساخت و ساز یک‌چهارم قیمت زمین را بدهد. اداره ثبت با بررسی مصوبه کمیسیون ماده 5 و نامه شهرداری، تجاری (بدون شرط) سند صادر کرد، ضمن اینکه صورتجلسه تفکیکی را نماینده شهرداری تأیید کرد. اکنون که من به شهرداری مراجعه می‌کنم می‌گویند باید پول یک‌چهارم قیمت زمین را بدهی تا پروانه ساخت تجاری بدهیم. لطفا بفرمایید تکلیف من چیست؟ اگر نامه شرط بود چرا شهرداری دو نماینده برای تنظیم اسناد فرستاد. حالا که قسمت در طرح را از من گرفتند می‌توانند سند را زیر سوال ببرند؟

اگر نسبت به تصمیم شهرداری شکایت دارید، به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید.ارسال نظر