رکـنا : در تصادفی خودرو چپ کرده و راننده فوت می‌کند و سرنشینان مصدوم می‌شوند.

مقصر نیز راننده فوتی است. حال برای دریافت خسارت سرنشینان خوانده باید چه کسی باشد. راننده که فوت کرده است از چه کسی باید طرح شکایت کرد؟

می‌توانید علیه ورثه راننده مقصر و متوفی طرح دعوی کنید.ارسال نظر