رکـنا : حدود 5 سال پیش شوهرم و برادرانشان با ارث پدری خانه‌ای 2 طبقه و قدیمی خریدند که بتوانند بسازند یا بفروشند.

تصمیم بر فروش گرفتند که ثبت گفت نمی‌توانید بفروشید، چون این سند دیگر جای امضای جدید ندارد که بتواند از شما بخرد. باید سند جدید صادر شود تا بتوانید یا خانه را بکوبید یا آن را بفروشید. حال می‌خواهیم سند جدید صادر شود، اما می‌گویند نمی‌شود باید ببینیم شاکی دارید یا خیر. 3 بار در روزنامه آگهی داده‌ایم، اما شاکی نداشته‌ایم ما را راهنمایی کنید.

از اداره ثبت درخواست کنید تا موانع مذکور را کتبا با مستند قانونی آن به شما اعلام و ابلاغ کند.ارسال نظر