رکـنا : سند عادی ملکی به تاریخ 1333 داریم که طبق ماده 147 برایش سند رسمی هم گرفته‌ایم. ملک در سال 1344 با سند رسمی دوباره فروخته شده و مالکان با این سند ابطال سند ما را خواسته‌‌اند. چه باید بکنیم؟

مطابق ماده 22 قانون ثبت، مالک ملک کسی است که رسما به نام وی در دفاتر املاک ثبت شده است و چون حسب متن سوال سند رسمی ملک در سال 1344 به نام اشخاص دیگری بوده تنظیم سند طبق ماده 147 به نام شما صحیح نبوده است و لذا احتمالا سند شما باطل می‌شود، اما چنانچه در این مدت متصرف ملک بوده‌اید و نوشته و سند عادی شما منتسب به مالک است، می‌توانید دادخواست ابطال سند خواهان‌ها را مطرح کنید.ارسال نظر