رکـنا : آیا در محاکم حقوقی سند رسمی اعتبار دارد یا سند عادی؟

اگر یک شخص دارای سند عادی یک زمین و شخص دیگر دارای سند رسمی باشد و از نظر تقدم و تاخر تاریخی سند عادی تقدم داشته باشد به سند رسمی در اینجا محاکم به کدام یک ترتیب ‌اثر می‌دهند؟

سند رسمی و سند عادی هر یک در موضع خود معتبر است، اما اگر در خصوص یک ملک شخصی دارای سند عادی و شخص دیگری سند رسمی باشد طبق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی که در دفتر املاک ملک به نام وی ثبت است را مالک می‌شناسد. برای حل اختلاف در محکمه در خصوص ملک مذکور سند رسمی معتبر است.ارسال نظر