رکـنا : دختری بر اثر تصادف فوت کردند. پدر ایشان قصد دارند با پول دیه و قباله ایشان به ساخت مدرسه‌ای کمک کنند.

بر این اساس: 1- آیا دیه ایشان باید کامل پرداخت شود یا به دلیل زن بودن باید نصف پرداخت شود؟ در جلسه‌ای که در دادگاه برگزار شده بود گفتند دیه ایشان باید نصف پرداخت شود. 2- چه درصدی از دیه به پدر و مادر ایشان و همچنین به همسر ایشان تعلق می‌گیرد؟ 3- آیا قباله ایشان باید به صورت کامل پرداخت شود یا نصف؟ در ضمن چه کسانی از قباله ایشان سهم می‌برند؟

مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد تا مقدار ثلث دیه کامل یکسان و بعد از آن نصف دیه مرد است. سهم‌الارث زوج نصف ترکه و سهم‌الارث پدر دو ثلث و سهم‌الارث مادر یک‌سوم و اگر مادر حاجب داشته باشد یک‌ششم مال مادر و بقیه متعلق به پدر خواهد بود. در مورد مهریه نیز وراث به ترتیب فوق سهم خواهند برد. مهریه هم به صورت کامل است.ارسال نظر