رکـنا : ملکی با سند عادی توسط مالک رسمی به «الف» فروخته می‌شود.

«الف» نیز آن ملک را با بیع‌نامه عادی که در آن شرط داوری گنجانده شده به «ب» انتقال می‌دهد. با توجه به اینکه شخص «الف» قائم‌مقام قانونی مالک رسمی است و در تعیین داور شرکت داشته است، آیا رأی داوری مبنی بر الزام به تنطیم سند نسبت به مالک رسمی معتبر است و آیا «الف» به عنوان قائم‌مقام قانونی با فرض صدرالاشاره، نماینده مورد نظر قانونگذار در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود؟ با این توضیح که درخواست ابطال مبایعه‌نامه عادی از سوی مالک رسمی به طرفیت «الف» نیز توسط دادگاه رد شده است. لطفا مرا به صورت مستدل راهنمایی کنید.

مطابق ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین که در تعیین داور شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و در خصوص مورد سوال رأی داور ارتباط و تسری به مالک رسمی ندارد و قائم‌مقام هم محسوب نمی‌شود.ارسال نظر