رکـنا : آیا مسؤولان ارشد قوه قضائیه ملاقات عمومی دارند؟ کی و کجا؟ چگونه می‌توان به دفتر حفاظت اطلاعات و رئیس قوه دسترسی پیدا کرد؟ آیا شکایت از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس رهگشا خواهد بود؟

به دفتر معاونت اول قوه قضائیه مستقر در روبه‌روی مسجد ارک ساختمان قوه قضائیه مراجعه و وقت ملاقات دریافت کنید.ارسال نظر