رکـنا : در خصوص بداخلاقی زوج در چه صورت دعوای عسر و حرج زوجه علیه زوج از نظر دادگاه قابل قبول بوده و حق طلاق به زوجه داده می‌شود؟

همچنین اگر زوج قبلا تعهدنامه عادی و دستی در این خصوص (تعهد عدم آزار و اذیت زوج و شکاکی) داده باشد، قابل استناد است و اگر هست به چه میزان در رأی موثر است؟ آیا دادخواست اعسار در مورد مهریه را می‌توان قبل از قطعی شدن حکم داد؟ در برخی محاکم تا حکم قطعی نشود نمی‌پذیرند، در برخی محاکم همزمان با واخواهی از رأی غیابی مهریه دادخواست اعسار را می‌پذیرند. چگونه است آیا سلیقه‌ای است؟

1- صرف بداخلاقی هنگامی قابلیت طرح در دادگاه را دارد که زوجه توسط ادله متقن آن را ثابت کند و آثار خارجی آن را به اثبات برساند. مثلا بداخلاقی تحت عنوان سوء‌معاشرت بروز کند و توسط شهود یا محکومیت‌های دادگاه کیفری برحسب مورد به اثبات برسد. 2- صرف دادن تعهد دلیل عسر و حرج نیست. 3- قبل از قطعیت رأی می‌توان دادخواست اعسار داد. اضافه می‌کند که اخیرا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور هم صادر شده که بر اساس آن طرح ادعای اعسار حتی در مرحله دادرسی بدوی راجع به مطالبه مهریه هم اشکالی ندارد.ارسال نظر