رکـنا : اگر همسرم درخواست مهریه کند، وضعیتم به چه شکل می‌شود؟ تنها دارایی من یک واحد آپارتمان است که در آن سکونت داریم. کارمند هستم و تکلیف پسرم که از همسر سابقم است و با ما زندگی می‌کند چه می‌شود؟

داشتن تنها یک آپارتمان دلیل بر این نمی‌شود که همسرتان نتواند آن را توقیف کند. ایشان می‌تواند ملک شما را توقیف کند، اما شما می‌توانید آن را به عنوان مستثنیات دین معرفی کنید. پسرتان حضانت و نفقه‌اش در صورتی که شاغل نیست بر‌عهده شماست. البته حضانت تنها تا سن 16 سال تمام قمری با پدر است و بعد از آن فرزند خود تصمیم می‌گیرد و این ربطی به قضیه مهریه همسرتان ندارد.ارسال نظر