رکنا: یک زندانی زن که با حکم قصاص ۱۳ سال در زندان قزوین بود، با تودیع قرار آزاد شد.

محمود ترابی مدیرزندان مرکزی قزوین گفت: این زندانی که از سال۱۳۸۱ به اتهام قتل به زندان مرکزی معرفی گردید، با تلاش های فراوان مددکاران اجتماعی، شورای حل اختلاف زندان وپیگیری دستگاه قضایی، اسباب رهایی وی از زندان مهیا شد.

وی ادامه داد:این زندانی درگذر سال های تحمل حبس توانست درتمامی فعالیتهای فرهنگی وقرآنی زندان مشارکت کرده وموفق به دریافت گواهینامه های فرهنگی، فنی و حرفه ای وصنایع دستی زندان شود.

ترابی افزود: سرانجام باتلاش بی وقفه همکاران زندان و موافقت مراجع محترم قضایی استان، قدیمی ترین زن زندان مرکزی قزوین بعداز تحمل ۱۳ سال حبس با تودیع قرار از زندان آزاد شد .ارسال نظر