بی دقتی در انجام نکات ایمنی در راه ھای ورودی ساختمان بی احتیاطی در خصوص ورود افراد نا شناس و نا مطمئن به محدوده ساختمان

در اختیار داشتن کلیدھا توسط افراد نا مطمئن

نبود دزد گیر مطمئن در ساختمان

بی دقتی در انتخاب مکان امن برای نگھداری اموال و اشیاء قیمتی

مطلع ساختن افراد نا مطمئن از سفر خانواده و خالی بودن خانه

عدم رعایت نکات ایمنی در ھنگام ترک کردن و خالی ماندن خانه.

پیشگیری

# وقتی خانه را می سازید به ایمن سازی و استحکام خانه به اندازه ی

زیباییش اھمیت دھید.

نکات ایمنی را در خصوص راه ھای ورودی با دقت مضاعف رعایت کنید.

با استفاده از سیستم ھای دزدگیر به امنیت منزل بیافزایید.

از نبود کلید ھای منزل در دست افراد ناشناس و یا نا مطمئن اطمینان حاصل

کنید.

برای ایمنی بیشتر برای در ورودی منزل حتما از قفل ھای با استحکام بالا

و استاندارد استفاده کنید.

برای ساکنین مجتمع ھای مسکونی ، بھره گیری از پلیس محله و یا سرایدار

مطمئن، کمک شایانی به امنیت مجموعه می کند.

درھای ورودی و پارکینگ را در طول شبانه روز ببندید.

سعی کنید حتی المقدور خانه را خالی نگذارید.

در مواقعی که به سفر می روید، خانه را با کمترین جلب توجه ممکن ترک کنید.

امنیت خانه وقتی خانه را ترک می کنید ، تنھا با بستن در اصلی تامین نمی

شود.

اجازه ندھید افراد ناشناس وارد خانه شوند.

مراقبت از اشیاء و اموال گرانبھا را جدی بگیرید.

مشخصات اموال با ارزش خود را به دقت نگه دارید.

برای استخدام نیروی کار به عنوان نیروی خدماتی ، سرایدار ، نگھبان، نظافتچی

، آشپز و غیره با احتیاط عمل کنید.

در محله ھا و کوچه ھای خلوت و کم رفت و آمد سعی کنید با مشارکت اھالی

ساختمان و یا محله سرایدار یا نگھبان استخدام کنید.

وجود خانه ھای نیمه کاره و یا پروژه ھای ساختمانی می تواند خطری بالقوه

محسوب شوند که برای خانه ھای اطراف خود نیاز به مراقبت بیشتر را ایجاد می

کند.

برای کرایه و یا فروش منزل خود حتما به بنگاه ھای قابل اعتماد مراجعه کنید.

اگر محدوده ی منزل شما از نور کافی برخوردار نیست در سر در خانه ی خود

از لامپ استفاده کنید.

در دسترس بودن تلفن کلانتری مربوط به محل شما و پایگاه ھای آگاھی می

تواند مفید باشد.

در صورت مشاھده ی افراد مشکوک در اطراف منزل خویش ، مراتب را به

کلانتری اطلاع دھید.

پس ازسرقت

١.آرامش خود را حفظ کرده و خونسرد باشید

٢.فورا به پلیس ١١٠ زنگ بزنید.

٣.برای باقی ماندن اثر انگشت سارقان به ھیچ چیز دست نزنید و جای لوازم را

تغییر ندھید.

۴.اجازه ندھید که افراد غیر مسئول به چیزی در محل سرقت دست بزنند.

۵.اجازه ندھید مردم در محل وقوع سرقت جمع شوند.

۶.به کسی در مورد فرایند پیشرفت تحقیقات پلیس چیزی نگویید.ارسال نظر