از کشاورزی تا صنایع دستی

شـهر راز از توابـع اسـتان خراسـان شـمالی اسـت. ایـن شـهر عملا ً در سـال 92 بـه عنوان شهرستان مستقل معرفی شد. اهالـی شـهر راز در سـال 97 تصمیـم گرفتنـد صنـدوق قرض الحسنه ای را برای کمک به اهالی منطقه راه اندازی کنند.

به گزارش رکنا ، خانـم شـرقی مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه مسـجد جامـع راز بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: ایـن صنـدوق هم اکنـون 290 نفـر عضو دارد. وام هایـی کـه بـه متقاضیـان داده می شـود بیـن 500 هـزار تومـان تـا 4 میلیـون تومـان متفـاوت اسـت کـه تا کنون حـدود 250 میلیون تومان وام به اعضا اعطا شده است.

بـه گفتـه مسـئول صندوق قرض الحسـنه مسـجد جامع راز ایـن وام ها عمدتـا ً بـه منظـور اشـتغالزایی تخصیـص داده می شـود بـه طـوری کـه بیشـتر متقاضیـان بـه دنبـال راه انـدازی سـالن های پـرورش قـارچ هستند. در یـک سـال گذشـته وام هایـی بـه منظـور راه انـدازی کارگاه هـای فرش بافی و گلیم بافی و حتی در ماه های گذشته وام هایی به منظور راه اندازی پرورش بوقلمون نیز اختصاص داده شده است.

وی اظهـار کـرد: بـا همیـن وام هـای داده شـده از سـوی صنـدوق قرض الحسـنه کارگاهـی بـه منظـور تابلو فرشبافـی در ایـن منطقـه راه انـدازی شـده اسـت کـه 30 نفـر عضـو دارد و توانسـته بـرای آنهـا اشـتغالزایی دائمـی ایجـاد کند. هم اکنون محصـولات این کارگاه که تابلـو فـرش اسـت بـا حجـم بالایـی تولیـد و به شـهرهای دور و نزدیک در استان خراسان شمالی ارسال می شود.

مسئول صندوق قرض الحسنه مسجد جامع راز خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که این صندوق انجام داده کمک به زنان سرپرست خانـوار اسـت یـا خانم هایـی کـه سرپرسـت دارنـد امـا سرپرستشـان بـه نوعی ازکارافتاده محسوب می شوند به طوری که این وام ها به منظور اشتغال این خانم ها داده شده است تا بتوانند برای خود مرغ داری و پرورش بوقلمون راه اندازی کنند که خوشبختانه درآمد بسیار خوبی هم از این محل توانسته اند برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهایی که در این صندوق انجام می شود کمک هزینـه خریـد جهیزیـه اسـت کـه بـا کمـک خیریـن شهرسـتان راز توانسـتیم چندیـم جهیزیـه را بـه صـورت کامـل در اختیـار دختـران دم بخت قرار دهیم.

شـرقی افزود: این شهرسـتان اگر چه به تازگی ایجاد شـده اسـت و هنوز یک دهه از تأسیس آن نمی گذرد اما مردمان این منطقه از قدیم به فکر مواسـات و همدلی بودند به طوری که در ماه های شـاخص همچون مـاه رمضـان کمـک مؤمنانـه و مواسـات بسـیار در ایـن شهرسـتان رونـق داشـته اسـت کـه خوشـبختانه بعـد از تأسـیس ایـن صنـدوق قرض الحسنه کمک های مؤمنانه نیز افزایش پیدا کرده است.

وی بـا تا کیـد بـر اینکـه یکـی از مشـکلاتی کـه ایـن صنـدوق بـا آن مواجـه است منابع مالی است، گفت: انتظار ما از دستگاه ها و نهادهای دولتی ایـن اسـت کـه بـه کمـک ایـن صنـدوق بیاینـد تـا بتوانیـم فعالیت هـای عام المنفعـه خـود را در شـرایطی کـه اقتصـاد کشـور دچـار مشـکلات عدیده ای است گسترش دهیم.

شـرقی خاطرنشـان کـرد: تا کنـون مذا کراتـی بـا برخـی از نهادهـا و ارگان هـای دولتـی بـرای جـذب سـرمایه داشـته ایم اما متاسـفانه به در بسته خورده ایم.

وی ادامه داد: براین اساس ما منتظریم تا خیرین ورود کنند تا بتوانیم کارهـای بیشـتری در ایـن صنـدوق صـورت گیـرد که باقیـات صالحاتی بـرای خیریـن خواهـد بـود و قطعا ً برکاتش در زندگیشـان دیده خواهد شـد.

وی اظهـار کـرد: در صنـدوق قرض الحسـنه مسـجد جامـع راز دنبـال آمـوزش بـه اعضـا نیـز هسـتیم به طـوری که قصـد داریم با کمک مؤسسـات آموزشـی فعالیت هایـی را آغـاز کنیـم کـه اعضـا بتوانند برای ایجاد شغل ابتدا آموزش ببینند و بعد وارد مشاغل شوند تا بتوانند در فعالیت خود موفق باشند.

آیا این خبر مفید بود؟