برنامه‌های درسی دوشنبه14مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

آموزش و پرورش / به گزارش رکنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه14مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی جلسه دوم شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی، مدل سازی، دوخت دامن پابه ۱۰ فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته الکترونیک شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰خط در گرافیک رشته گرافیک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵مطالعات اجتماعی انجام فعالیت های درس ۱تا ۴ پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠مطالعات و مهارت های اجتماعی انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات و مهارت‌های اجتماعی درس ۴(آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار فشرده سازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآنی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨عربی و زبان قرآنی ۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠تا٢:٢۵ریاضی ترکیب توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی درس معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی.

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن۸درس اول متوسطه دوره اول.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟