برنامه‌های درسی شنبه 5 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

آموزش و پرورش / به گزارش رکنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 5 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره پایه ۱۱ رشته چهره سازی شاخه کار ودانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه ۱۰ درس طراحی دوخت شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده پایه ١٢ رشته مدیریت خانواده شاخه کار ودانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار پایه ١٠ مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١ مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ نگارش نقشه نوشتن پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ نگارش طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶نگارش ذهن نظامند و پرورده پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه۷متوسطه دوره اول.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟