برنامه‌های درسی شنبه 22 شهریور شبکه‌های آموزش و چهار

مدرسه تلویزیونی / به گزارش رکنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه22 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی، پایه١٠ رشته نقشه کش فنی رایانه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت پایه١٢ رشته تصویرسازی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار پایه دهم درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران پایه١٠ رشته گرافیک

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی١)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مرور پایه هفتم)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مرور پایه هشتم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:ویرایشگر snagit

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۸: درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۹درس عربی زبان قرآن ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹:۳۰درس عربی زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۱درس فیزیک ۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۳۰درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲درس ریاضی وآمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟