جدول پخش برنامه های آموزشی سیما از شبکه آموزش / سه شنبه ١٨ شهریور

آموزشی / به گزارش رکنا، لیست برنامه های آموزشی به این شرح است:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣ هنرهای تجسمی پایه دهم

ساعت٨:٣٠ تا٩ صنایع چوب پایه دهم

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحی دوخت پایه دهم

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ویژه برنامه پرسش مهر ریاست جمهوری

پایه ابتدایی

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام وهدیه آسمانی چهارم

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی ونگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات ومهارت اجتماعی ششم

متوسطه اول

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من حق دارم )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( تعاون ١)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )

متوسطه دوم

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها

آیا این خبر مفید بود؟