کمسیونهای مختلف در شورای شهر هشترود مشخص شدند

به گزارش رکنا این کمسیون ها به شرح ذیل می باشند:

 اعضای کمسیون عمران :

رئیس: رضا عباس نژاد

نائب رئیس: سعید امنی

دبیر و سخنگو: محمدرضا شقاقی پور

 اعضای کمسیون فضای سبز و خدمات شهری و ترافیک :

رئیس: حسین اکبری

نائب رئیس: محمدرضا شقاقی پور

دبیر و سخنگو: سعید امنی

 اعضای کمسیون برنامه و بودجه :

رئیس: محمدرضا شقاقی پور

نائب رئیس: حسین اکبری

دبیر و سخنگو: محمدرضا قهرمانپور

 اعضای کمسیون فرهنگی_اجتماعی :

رئیس: سعید امنی

نائب رئیس: رضا عباس نژاد

دبیر و سخنگو: محمدرضا شقاقی پور

عضو: حسین اکبری

عضو: محمدرضا قهرمانپور

 نماینده شورا در کمسیون معاملات و سرمایه گذاری: محمدرضا قهرمانپور

 سخنگوی شورای شهر: محمدرضا شقاقی پور

 ناظرین شورا در شهرداری:

مالی و بودجه: محمدرضا شقاقی پور

امور فرهنگی و روابط عمومی : سعید امنی

عمران و توسعه شهری: رضا عباس نژاد

امور شهری و ترافیک: حسین اکبری

آیا این خبر مفید بود؟