اگر میخواهید روستاها توسعه یابد سعی کنید توسعه فرهنگی را در اولویت قرار دهید

به گزارش رکنا، وی ادامه داد:در جامعه روستایی باید از طریق تعامل فرهنگی، ضرورت ها، آگاهی های متناسب با ساختار فرهنگ ملی و بومی توسعه یابد و در راستای دستیابی به نوآوری ها، و فنون مختلف، آموزش های لازم برای رسیدن به ضرورت توسعه پایدار مدیریت شود. بنابراین ارتباط برنامه ریزی فرهنگی و توسعة پایدار روستا از طریق بسط و اشاعه شاخص های کیفی و کمی، آموزش و بهداشت و... می باشد، همچنین ارتباط با دیگر مناطق و کسب تجارت و سودمندی مثبت جامعه روستایی را به سوی توسعه فرهنگی حرکت می دهد. لذا « اولویت توسعه فرهنگی در مسیر توسعه غیر قابل انکار است. توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، در حالی که توسعه اقتصادی منجربه توسعه فرهنگی نشده و بلکه تسلط فرهنگی را به دنبال می آورد.» پس دهیاران باید سعی نمایند در کنار توسعه کشاورزی ودامداری مدرن در روستاها ،توسعه فرهنگی را هم در اولویت قرار دهند چون هر توسعه ای بدون فرهنگ به جایی نخواهد رسید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟