دانش آموزان کلاسهای اول ودوم از اول بهمن ماه در هشترود حضوری درس می خوانند

به گزارش رکنا، وی ادامه داد:بر اساس پنجاه و دومین جلسه سـتاد ملی مدیریت کرونا ، موضوع نامه شماره 119409مورخ20/10/1399 در خصـوص آمـوزش حضـوری پـایه هـای اول و دوم ابتـدایی، دروس کارگـاه هنرسـتانها و مـدارس دارای جمعیت کمتر از 50 دانش آموز،با عنایت به مصوبه جلسـه977شورای عـالی آموزش  پرورش مورخه13/05/1399 که مصوبات سـتادملی مـدیریت کرونا طی نامه شـماره 437/140 مورخه 21/10/1399 وزارت جهت اجرا به اسـتانها ابلاغ گردیـده است؛ کلاس ها و مـدارس مذکور از اول بهمن ماه سالجاری باز گشایی خواهنـدشد

اقدمی متذکر شد:قرار بر این است که کلاسهای اول ودوم به گروههای ۱۰نفره تقسیم بشوند وهر کلاس به مدت یک ساعت ونیم برگزار شود .بعد از اتمام کلاس اول در عرض نیم ساعت کلاسها ضد عفونی شده وگروه دوم کلاسها را تشکیل دهند وبه همین ترتیب کلاسها برگزار خواهد شد.

اقدمی یاد آوری کرد:طبق برنامه ریزی هایی که با مدیران مدارس انجام گرفته است والدین محترم می توانند تاپایان کلاسها همراه فرزندان خود در مدارس باشند .

مدیر آموزش وپرورش هشترود در پایان با اشاره به اینکه والدین نگران وضعیت مدارس از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی نباشند گفت:در کلیه مدارس شیوه نامه ها وپروتکل های بهداشتی با جدیت رعایت خواهد شد ووالدین از این جهت هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. اضافه کرد: طبق بخشنامه اداره کل آموزش وپرورش استان این اقدامات در راستای هر چه بهتر برگزار شدن کلاسهای درس انجام پذیرفته است.1- .تشکیل جلسه فوری برای مدیران مدارس و توجیه و تبیین بخشنامه و رفع ابهامات احتمالی.

2- .تشـکیل شورای مـدرسه،شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان، نشـست توجیهی اولیاء جهت همفکری و اقناع ،

همگرایی و هماهنگی برای باز گشایی مـدارس و اتخاذ تصـمیمات مناسب ازجمله در موردسـرویس های ایاب و

ذهاب، اطلاع رسانی دقیق، تنظیمبرنامه و زمانبندی و گروه بندی دانشآموزان، برنامه ریزی شـیوه های فعالیت

حضوری و غیرحضوری و...

3 - .آماده سازی کامل مـدارس و انجام اقـدامات ایمنی ورعایت همه پروتکلهای بهداشتی ( اعم از رعایت فاصـله

گذاری، تامین مواد ضدعفونی کننده ،ماسکو ...) قبلو بعد از بازگشایی

4 - .تاکید گردیده که مدیران مدارس ضمن تشکیل شورای مدرسه با ابتکار عمل و تصمیمات مقتضی طوری عمل

نماینـد که حضور حداکثری دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در مناطق زرد و آبی وسایر پایه ها/دوره ها

در مـدارس باجمعیت کمتر از 50 نفر در وضـعیت آبی( مخصوصًا با تاکیـد بر حضور جدی دانش آموزان بازمانده از

آمـوزش غیر حضوری بـدلیل فقـدان ا مکانـات سـخت افزاری و نرم افزاری، دانش آموزان دیرآموز، دانش آموزان

تلفیقی- فراگیر و دانش آموزانی که بـدلیل فقر یادگیری احتمالابه لحاظ اطمینان قطعی از یادگیری اثربخش آنان

در نوبت اول ابهام وجود دارد) با رعایت ضوابط پیوست و حداکثر تراکم10 نفر در هر کلاس، تضمین گردد.

5 - .مصوبه قبلی سـتاد مدیریت کرونای استان به شماره 190995مورخه1399/08/19 در مورد مدارس روستایی که

طی نامه شـماره 113158/400 مورخه 1399/08/21 به منـاطق و نواحی اسـتان ابلاغ گردیـده است همچنان به

قوت خود باقی است.

6- .در منــاطق آبی، مـــدارس زیر 50نفر تمـام دوره هـای تحصـیلی(بـا رعـایت تراکم حـداکثر 10 نفر در هر

کلاس) بازگشایی گردد و همکاران برای روش ترکیبی (حضوری – غیرحضوری) برنامه ریزی و اقدام نمایند.

7- .شـرایط حضور و گروه بندی و زمانبندی برنامه درسـی و زمان آموزش با رعایت بخشنامه بازگشایی 140/247-

1399/5/22 و نرم های لازم، تراکم کلاسی و پروتکلهای بهداشتی درشورای مدرسه به تصویب برسد.

8 .هنرجویان هرکلاس به گروههای حداکثر 10 نفری تقسـیم و مطابق برنامه هفتگی دروس شایستگی های فنی و

استانداردهای مهارتی در کارگاه حضور یابند.مثال: یک کلاس حداکثر 30 نفری به 3 گروه 10 نفری، یک کلاس

حداکثر 20 نفری به 2 گروه 10 نفری، یک کلاس حداکثر 10 نفری 1 گروه

9 .این بخشنامه شامل آموزش برون سپاری شاخه کاردانش نیز می باشد.

10 .هنرآموزان دروس شایستگی های فنی و استاندارد آموزش مهارت مطابق برنامه هفتگی در هنرستان حضور خواهند داشت.

11 .اجرای دروس بصورت تراکمی و تجمیعی است بنـابراین طوری برنـامه ریزی شود تـا عقب افتـادگی بخش عملی نوبت اول جبران گردد.

12 .درس کارآموزی و کارورزی مطابق بخشنامه و وضعیت اعلامی وزرات بهداشت در تابستان1400 اجرا می گردد.

13 .رعایت کامل دسـتورالعملهای بهداشتی ابلاغی مدارس شبانه روزی الزامی می باشد ومسئولیت مدیریت ونظارت

براجرای دستورالعملها بهداشتی برعهده مدیر وکادر اجرایی واداری مدرسه می باشد.

14 .حضور جـدی و منظم مدیران محترم مدارس و عوامل اجرایی در مدارس برابر مفاد مصوبه پیوست مورد تاکید می باشد.

15 .اجرای مصوبه قانونی و ابلاغیه پیوست این بخشـنامه بدون هرگونه قید وشرط در تمامی سطوح لازم الاجراست و

تمامی واحدهای ادارات نواحی و مناطق و مدیران مدارس و عوامل آموزشـی و معلمان ذیربط باید در اجرای موفق آن اهتمام بورزند تا اقدامات مقدماتی لازم جهت اجرا از اول بهمن ماه انجام گردد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟